Správna a dozorná rada ZPSSvSR

Správna rada ZPSSvSR
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová - predsedkyňa
Ing. Anton Machola - podpredseda
PaedDr. Renáta Balážová
Ing. Elena Bohdalová
Ing. Danica Ďuricová
Ing. Iveta Ďurišová
PhDr. Emília Hanuláková
PhDr. Eva Larišová
Mgr. Katarína Slováčiková
RNDr.,PhDr. Martina Mutalová,PhD.
Dozorná rada ZPSSvSR
Ing. Emília Nyitrayová - predsedkyňa
Mgr. Emília Mušutová
Anna Nemcová