Popis a aktivity ZPSSvSR

Pri poskytovaní sociálnych služieb v podmienkach  Slovenskej republiky je primárny dôraz kladený najmä na špecializovanosť a  odbornosť činností, ktorými sa pomáha prekonávať situácia núdze jednotlivca alebo rodiny. Od 1. januára 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.  Ide o zákon, ktorý upravuje nielen právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie a dohľad nad ich poskytovaním, ale tiež druh, formu a rozsah sociálnych služieb. Definuje taktiež  účastníkov , ktorými sú prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby.
K riešeniu problémov vznikajúcich v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb chce prispieť i Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike.

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR /ďalej len ZPSSvSR /  bol založený v júli 2009 ako občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších  zmien a je zaregistrovaný na MV SR. Jeho hlavnou myšlienkou je  vytváranie vzájomnej spolupráce a pomoci medzi poskytovateľmi služieb bez rozdielu, či ide o poskytovateľa verejného alebo neverejného. Táto spolupráca  je založená na objektívnom princípe a jej prioritou  je ľudský prístup ku klientovi.

Zväz je otvorený pre všetkých poskytovateľov – verejných i neverejných, ich zamestnancov, ale i pre všetkých ľudí, ktorých  táto problematika zaujíma a chcú sa podieľať na zlepšovaní kvality života klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.
Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR je občianske združenie, ktoré je odbornou profesijnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Už sedem rokov zastupujeme najmä verejných poskytovateľov sociálnych služieb a tiež zamestnancov pracujúcich   v sociálnych službách . Počas tohto obdobia sa Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR stal všeobecne akceptovaným subjektom pôsobiacim v oblasti sociálnych služieb a oficiálnym partnerom    pre MPSVaR ako zástupca verejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Výsledkom odbornej práce jeho členov je niekoľkoročné členstvo ZPSSvSR v rôznych odborných  pracovných skupinách :

 • Pracovná skupina v rámci príprav legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb za účelom zabezpečenia dostupnosti a udržateľnosti sociálnych služieb a ich systémového  riešenia na MPSVR,
 • Pracovná skupina pre kvalitu sociálnych služieb (PPSQ) na MPSVR SR,
 • Členstvo vo  výbore  expertov pre deinštitucionalizáciu,
 • zástupca  Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike bol menovaný za Člena rady partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja na roky 2014-2020,
 • Pridružené členstvo v  Rade vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie,

Počas svojej činnosti sa ZPSSvSR stal všeobecne akceptovaným subjektom a partnerom pre :

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Samosprávne kraje v SR
 • Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR,
 • IReSoft, s.r.o.
 • HARTMANN – RICO a.s.o.s.

Ciele ZPSSvSR

Hlavným cieľom zväzu je pomoc pri dosahovaní progresívneho rozvoja sociálnych služieb, dostupnosti a kvality ich poskytovania, pomoc pri riešení spoločných tém a problémov, ktoré vznikajú. Tieto ciele bude plniť najmä:

 1. presadzovaním záujmov fyzických osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb (prijímateľov sociálnej služby),
 2. podporou profesionalizácie poskytovania sociálnych služieb z hľadiska personálnych a prevádzkových podmienok, ich modernizáciou a efektivitou,
 3. presadzovaním rôznorodostí sociálnych služieb v regiónoch,
 4. podporou a organizovaním aktivít zameraných na fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti so sociálnymi službami,
 5. presadzovaním spoločných záujmov, stanovísk a potrieb svojich členov v súvislosti so sociálnymi službami,
 6. presadzovaním spoločných záujmov svojich členov na verejnosti,
 7. aktívnou účasťou na tvorbe legislatívy,
 8. organizovaním, aktívnou účasťou, pomocou pri organizovaní a lektorskou činnosťou v súvislosti so sociálnymi službami, napr. účasťou na prezentáciách, školeniach, kongresoch a podobných podujatiach s domácou i medzinárodnou účasťou v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb,
 9. sprostredkovaním rozširovania odborných, legislatívnych, vedeckých a výskumných poznatkov a skúseností súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb pre svojich členov,
 10. organizovaním, sprostredkovaním alebo zabezpečovaním vzdelávania svojich členov,
 11. informovaním svojich členov o nových poznatkoch v súvislosti  s poskytovaním sociálnych služieb,
 12. zabezpečovaním vydavateľskej činnosti, prípadne podieľaním sa na vydavateľskej činnosti inými subjektmi.

Členstvo v  ZPSSvSR

Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou „Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike” ( ZPSSvSR ) bolo oficiálne zaregistrované 26.8.2009 a od svojho vzniku je ” otvorené ” pre všetkých ( neverejných aj verejných ) poskytovateľov sociálnych služieb, ich zamestnancov a všetkých ľudí, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, prípadne ich táto problematika zaujíma.

Nakoľko byť “otvoreným” združením nestačí, chceme svojou činnosťou byť osožnými všetkým svojim členom a tiež všetkým zainteresovaným pre ktorých nie je prioritou, či je niekto verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ale to či je spokojný prijímateľ sociálnej služby a tiež pracovníci a subjekty pôsobiace v tejto oblasti. Samozrejme toto všetko za súčasného dodržania ľudských práv, etických zásad a platnej legislatívy.

Členom zväzu sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ako poskytovatelia služieb, obce, mestá, vyššie územné celky a taktiež fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov.

Ako každá organizácia má i ZPSSvSR svoje orgány s danými  právomocami a kompetenciami.
Štatutárnym zástupcom je predsedkyňa, ktorá zastupuje  ZPSSvSR navonok a koná v jeho mene.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a je tvorené všetkými členmi. Správna rada ako  výkonný orgán, riadi činnosť zväzu a zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Kontrolným orgánom je dozorná rada.

Perspektíva ZPSSvSR

Založením, členskou základňou, svojou doterajšou aj následnou činnosťou chce občianske združenie Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktorého hlavnou výhodou je to, že nevzniklo „ proti niekomu resp. proti niečomu ” ale „ za niekoho a niečo “, prispieť k rozvoju a skvalitňovaniu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike. Nezanedbateľnou snahou je aj odhodlanie prispieť  k riešeniu často nie veľmi dobrých vzájomných vzťahov medzi rôznymi poskytovateľmi sociálnych služieb či už podľa druhu poskytovateľa,  prípadne podľa druhu zriaďovateľa.

Spojme sa a spolupracujme pre dobro tých, ktorí to potrebujú !

Na záver snáď už len toľko, že o sociálnu oblasť by sa ľudia nemali zaujímať iba vtedy, keď sa to bytostne dotýka ich samých alebo ich blízkych, ale je to investícia priamo do seba samého, nakoľko každý z nás raz zostarne prípadne môže byť kedykoľvek odkázaný na sociálnu pomoc.